Posts Tagged ‘Mau Thu Thuong Mai’

VOA Special English

1.3 Đề bì thư

1.2 Các phần khác của bức thư

1.1 Tiêu đề

2.1 Lên trang thư thương mại Mỹ

2.4 Đề bì thư

2.3 Lời chào kết thúc

2.2 Lời chào mở đầu

2.5 Tên các tiểu bang viết tắt

2.6 Mẫu thư

2.7 Các cách dùng tiêng anh và tiếng Mỹ

3.2 Những vấn đề về sự lĩnh hội hiểu biết

3.1 Chữ tắt

3.3 Biệt ngữ nên tránh

3.4 Chính tả

3.5 Giọng điệu

4.1 tiêu đề thư thương mại Anh

3.6 Thân thiết

4.2 Đoạn đàu

4.3 Thân bức thư

4.4 Đoạn cuối